Oppashuis Jodocus

Privacystatement

Privacybeleid bij Oppashuis-Jodocus opgesteld op 24 mei 2018

Oppashuis-­Jodocus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe ik met de persoonsgegevens omga wordt in dit privacy beleid uiteengezet, ten alle tijden zal ik me houden aan de toepasselijke wet-­ en regelgeving waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming, AVG.

Dit houdt in dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke wij minimaal nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze moeten verwerken;
• u om toestemming vragen als wij deze gegevens nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
• geen persoonsgegevens zullen doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van dit Privacy beleid nog vragen heeft schroom dan niet om contact op te nemen.

Verwerking van persoonsgegevens:
Verwerking van persoonsgegevens, van zowel de vraagouder als het kind, vindt enkel en alleen plaats ten behoeve van de overeenkomst waarin de zorg overgedragen wordt aan Jodocus. Zonder deze persoonsgegevens kan Jodocus haar diensten niet uitvoeren en kan er niet worden voldaan aan wettelijke plichten die de overheid van ons verwacht ( belastingdienst of de Wetkinderopvang). De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
· Naam kind
· Geboorte datum kind
· Volledige adres kind
· Telefoonnummer 1ste contact (meestal thuis of mobiel moeder)
· Voor- en achternaam moeder
· Voor- en achternaam vader
· Emailadres indien gegevens overgedragen worden aan bureau
. Naam dokter en tandarts
. Eventuele allergieën

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het goed zorg kunnen dragen voor het kind en daarnaast om indien er gezondheidsproblemen zijn, adequaat te kunnen handelen zoals dit in het kader van Eerste hulp aan kinderen wenselijk is. Denk hierbij aan vraagouders informeren over de gezondheid van het kind en indien noodzakelijk contact met huisarts of tandarts bij acute problemen waarbij snel handelen wenselijk is.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Jodocus opgeslagen voor de gehele looptijd van de overeenkomst en maximaal 1 jaar daarna. De belastingdienst verlangt een bewaartijd van 7 jaar. Verstrekking aan derden, Jodocus verstrekt geen gegevens aan partijen anders dan het Gastouder Bureau waar de koppeling geregistreerd is. Ook niet als hier om gevraagd wordt. Jodocus zal ten aller tijde de privacy van vraagouder en kind proberen te waarborgen. Uitzondering hierop is de situatie waarin de gezondheid van het kind gevaar loopt en er contact opgenomen dient te worden met bv de huisarts. In alle andere gevallen zal er vooraf contact opgenomen worden met de vraagouder.

Waar gebruik ik uw persoonsgegevens verder voor:
. uren invoeren
. verzenden van nieuwsbrieven
. u te bellen, appen of te mailen, indien nodig.

Beveiliging:
Bij Jodocus zijn alle elektronica, tablet, telefoon enz. beveiligd met wachtwoorden.

*Cookies: *
Vrijwel alle websites draaien tegenwoordig op Cookies. Deze dienen om een website zo soepel mogelijk te laten draaien, en zorgen ervoor dat u een prettige surfervaring heeft. Het aantal cookies op de website is zo minimaal mogelijk. Er worden geen contact gegevens van u op de server opgeslagen. Cookies worden daarnaast op uw computer opgeslagen en niet op de server van de website. U kunt zelf in uw internet browser ook er voor kiezen om cookies te blokkeren of deze maar voor een bepaalde periode te bewaren. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zult moeten instellen of dat u steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e‐mailadressen of telefoonnummers op.

Uw rechten:
Als vraagouder heeft u ten allertijden het recht om uw gegevens in te zien en indien noodzakelijk of gewenst aan te passen. Dit kan middels email of nog beter persoonlijk.